Aktualita: Pokyny na začiatok školského roka 2020/2021

Dátum zverejnenia: 03. 09. 2020
Popis:
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Základnej školy Muránska Dlhá Lúka 321 a Školského klubu detí pri ZŠ v termíne od 01.09.2020


1. V čase od 01.09.2020 sa obnovuje riadne vyučovanie v základnej škole pre všetky ročníky.

2. Zákonný zástupca :
- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
- zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
- predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, a predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ,
- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

3. Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 02.09.2020 v jednotlivých triedach, bez prítomnosti rodičov (okrem žiakov 0.ročníka). Pri vstupe do budovy školy bude vykonávaný ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) a každý žiak odovzdá čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie triednemu učiteľovi. Rodičia žiakov si v prípade potreby vyzdvihnú svoje deti pred budovou školy po skončení úvodných hodín. Prosíme rodičov, aby sa pred budovou školy zbytočne nezdržiavali a dodržiavali medzi sebou odstup.
Všetci žiaci musia mať pri vstupe do budovy školy rúška!

4. Obedy sa v ŠJ budú variť od štvrtka 03.09.2020. Žiak má nárok na obed len v tom prípade, ak je prítomní na vyučovaní. Obed musí skonzumovať v školskej jedálni. Výdaj obedov do obedárov je zakázaný! Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy je možné u triednej učiteľky deň vopred.

5. Od stredy -16.09.2020 bude v prevádzke aj ŠKD:
Popoludňajší ŠKD do 15:30 hod..
Pre prihlásenie do ŠKD je potrebné vyplniť prihlášku do ŠKD podpísanú ZZ žiaka.

6. Od 03.09.-23.09.2020 bude vstup žiakov do budovy školy možný v čase od 7:15-7:30 vrátane raného filtra / meranie teploty a dezinfekcia rúk /.

7. Žiaci sa pred budovou školy nezhromažďujú, dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť 2 metre a majú nasadené rúško.

8. Vstup do budovy školy majú povolený len zamestnanci školy a žiaci. Rodičia vstup do školy nemajú povolený. V prípade potreby to pri vstupe oznámia zodpovednému pracovníkovi, alebo kontaktujú triedneho učiteľa v čase konzultačných hodín.

9. Vyučovanie začína o 7:30 hod.

10. Aktivity v dňoch 03.-04.09.2020 :
-triednické hodiny, poučenie o BOZ, oboznámenie so školským poriadkom, odovzdávanie a preberanie učebníc, obed.

11. V dňoch 3. – 4.9.2020 vyučovanie končí :
1. – 4. ročník : 11:10 hod.

12. Od 07.09.2020 začína vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín. Vyučovanie bude prebiehať v jednotlivých triedach bez delenia na skupiny.

13. Telocvičňa sa do 20.09.2020 nebude využívať. V prípade priaznivého počasia budú hodiny TEV a TSV prebiehať v exteriéri.

14. Žiaci po vstupe do budovy školy idú priamo do svojich tried. Prezujú sa v šatniach.

15. Žiaci si do školy prinesú 2 rúška, mikroténové vrecúško na odloženie rúška, papierové vreckovky. Prípadne odporúčame aj vlhčené utierky a dezinfekčný gél .

16. Na každý deň si žiaci prinesú pomôcky podľa stanoveného rozvrhu alebo pokynov vyučujúcich.

17. Nápoje a desiatu si nosí každý žiak z domu.

18. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška.

19. Všetky prestávky trávia žiaci vo svojich kmeňových triedach. Priestor triedy opúšťajú len v prípade návštevy toalety.

20. Činnosť záujmových útvarov sa v septembri 2020 nebude uskutočňovať.


Mgr. Klementína Klimeková
riaditeľka školy


Počet zobrazení: 906


Aktuality

Projektový deň v 2. A

23. 04. 2024 - Dnešný projektový deň bol zameraný na tému - Deň Zeme. Žiaci mali možnosť  zamýšľať sa nad otázkami vzniku našej zeme...  >> čítaj viac

Beseda s Ing. Šmidtovou

23. 04. 2024 - Do našej školy prijala pozvanie Ing. Janka Šmidtová, ktorá pracuje v Správe Národného parku Muránska planina ako prac...  >> čítaj viac

Projektový deň v 4. A

22. 04. 2024 - Témou dnešného projektového dňa bol, celkom pochopiteľne, Deň Zeme. Zbieranie odpadkov aj s teoretickou prednáškou už...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 2. A

Upracme si Slovensko

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7