Projekty

Nadácia ZSE
Grantový program: Výnimočné doučko
Názov projektu: Aj bez internetu dokážeme vzdelávať
Autor projektu: Mgr. Monika Podolinská

Primárnym cieľom projektu je v období od 5.3.2021 do 30.8.2021 vytvoriť v spolupráci žiakov, rodičov a učiteľov  učebnú pomôcku pre žiakov bez prístupu na internet využiteľnú nielen v domácom prostredí, overiť jej efektivitu v praxi, a následnou úpravou zabezpečiť jej finálnu verziu.

Čiastkové ciele:
1. Vytvoriť pracovný tím zložený zo žiakov, rodičov a učiteľov našej školy.
2. Zostaviť zoznam tém, ich obsahu ako teoretického základu pre zhotovenie učebnej pomôcky.
3. Príprava podkladov na vypracovanie tematických pracovných listov ako súčasť spracovanie jednotlivých tém.
4. Nahrávanie jednotlivých tém podľa ročníkov a predmetov a ich spracovanie do testovacej verzie.
5. Testovanie učebnej pomôcky žiakmi v školskom aj domácom prostredí podľa vopred stanovených kritérií.
6. Úprava a oprava učebnej pomôcky do finálnej verzie.
7. Uvedenie učebnej pomôcky do praxe.

Sekundárnym cieľom je získanie nových zručností žiakov a ich rodičov v práci s IKT – videokamerou a fotoaparátom.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
Grantový program: SE Energia pre vzdelanie 2021
Názov projektu: Neformálne piatky
Autor projektu: Mgr. Monika Podolinská

Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom netradičného a hlavne neformálneho celodenného vzdelávania prinavrátiť žiakom stratenú motiváciu a dobehnúť zameškané.
Zapojením dobrovoľníkov rôzneho veku, národnosti, z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho, mediálneho či športového života naučiť našich žiakov spolupracovať a vzájomne sa tolerovať. Znížiť vedomostný prepad našich žiakov netradičnými metódami cez jazyk, hudbu, šport, tanec, spev, slovo a využiť pri tom pomoc dobrovoľníkov.

„Neformálne piatky“ sú naším riešením zmiernenia výpadku z vyučovania žiakov bezprístupu na internet. Je návodom pre iných, ako sa dá výberom vhodných metód, foriempráce, netradične a zážitkovo, inkluzívne a kooperáciou nájsť motiváciu k učeniu,zopakovať naučené, dohnať zameškané, objaviť nové. 15 piatkov sa budú žiaci so ŠVVP ajbez učiť v malých zmiešaných skupinách, v škole aj mimo školy, spolu s dobrovoľníkmi zrôznych oblastí, a aj nerómskymi rovesníkmi kľúčové učivo jednotlivých predmetovprostredníctvom hudby, tanca, športu. Cez environmentálnu výchovu, práve detí či média,kultúru aj gastronómiu, inklúziu a toleranciu im uľahčíme opätovnú adaptáciu na školu ana samotné učenie.

Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"

 

Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321

je v období  od 1.10.2020 – do 31.8.2023 zapojená v projekte

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.


Kód projektu
: 312011AQ14

Operačný program: Ľudské zdroje

Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu a podpora rovnocenného prístupu ku skvalitňovaniu základného vzdelania žiakov

Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 


Aktuality

Knižná obývačka - deň štvrtý

31. 03. 2023 - Dnešok bol skutočne dôstojným zavŕšením celotýždňových aktivít. Už teraz viem, že tí moji nasadili latku dosť vysoko....  >> čítaj viac

Deň zápasu za ľudské práva

30. 03. 2023 - Medzi pamätnými dňami SR je 25. Marec označený ako deň zápasu za ľudsképráva. V tento deň si pr...  >> čítaj viac

Recitačná súťaž

30. 03. 2023 - Tak ako každý rok aj tento rok sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže.  Tento rok sa do súťaže zapoji...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Knižná obývačka - deň štvrtý

Prevencia - liečivé bylinky

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7