Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie

Dátum zverejnenia: 19. 11. 2021
Popis:

V zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

zverejňuje názov programu aktualizačného vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

Názov: Prevencia sociálno-patologických javov - šikanovanie

Hlavný cieľ: Rozšíriť a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problematiky šikanovania.

Špecifické ciele:

  1. Rozšíriť poznatky z odbornej terminológie o teoretické východiská šikanovania.
  2. Rozvíjať znalosti o jednotlivých stupňoch vývoja šikanovania.
  3. Prehĺbiť kompetencie ovládať postupnosť a zásady pri riešení jednotlivých prípadov šikanovania .
  4. Rozšíriť kompetencie o spôsobilosť disponovať databázou aktivít, metód na odhaľovanie, elimináciu a riešenie problematiky šikanovania.

Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci školy

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Téma

Dotácia hodín

  1. Pojem a definícia: Základná terminológia, Šikanovanie ako agresívne správanie.
  2. Etapy vývoja šikanovania: stupne šikanovania.

  3. Metódy, námety a odporúčania pri riešení šikanovania (stratégia v prevencii šikanovania).
  4. Výstup z aktualizačného vzdelávania - dištančne

1 h

1,5 h

1,5 h

1 h

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 5 hodín, z toho 4 hodiny prezenčne a 1 hodina dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: rok 2021
Termín: 22.11.2021 - 2,5 hodín- prezenčne
29.11.2021 - 1,5 hodiny - prezenčne, 1 hodina  - dištančne

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

-        minimálne 80% účasť na prezenčnej forme vzdelávania.

-        vypracovať modelovú situáciu zisťovania šikanovania v triede podľa určenej metódy zisťovania šikanovania v triede.

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

Garant programu: Mgr. Klementína Klimeková

Lektori vzdelávacieho programu: Mgr. Klementína Klimeková

Počet zobrazení: 532


Aktuality

Maľované čítanie

28. 02. 2024 - Maľované čítanie vs. skloňovanie Niečo tak jednoduché ako maľované čítanie, a zároveň tak zložité. Pre koho? P...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň materinského jazyka

26. 02. 2024 - ...aj sme sa nasmiali, aj sme vážni boli, aj sa niečo nové naučili Chvíľku nám trvalo naladiť sa na rovnakú vl...  >> čítaj viac

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň bez mobilov

Maľované čítanie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7