Aktualita: Výberové konanie na pracovné miesta PA a Soc.prac.

Dátum zverejnenia: 18. 08. 2023
Popis:

Obec Muránska Dlhá Lúka 111,
05001 Muránska Dlhá Lúka

Vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesta v rámci národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a mládeže,, 

  • pedagogický asistent učiteľa (PA) - 1 úväzok
  • sociálny pracovník - 0,5 úväzok

v Základnej škole, Muránska Dlhá Lúka 321
s predpokladaným nástupom dňa 01.09.2023

1.Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.Iné kritériá a požiadavky:

a) bezúhonnosť,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) znalosť príslušnej legislatívy,
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) vek nad 18 rokov.

3.Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná prihláška do výberového konania,
b) profesijný životopis,
c) overené kópie dokladov o vzdelaní,
d) čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov,
f) v prípade úspešnosti vo VK - lekárske potvrdenie o fyzickej a psychickej spôsobilosti na výkon povolania.

Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie emailom alebo telefonicky.
O výsledku výberového konania uchádzačov oboznámime v deň absolvovania výberového konania.
Žiadosti zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Dátum a miesto podania prihlášky:
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 23.08.2023 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom ,,VÝBEROVÉ KONANIE - Pegagogický asistent v ZŠ,, , ,,VÝBEROVÉ KONANIE - Sociálny pracovník v ZŠ,, na adresu: Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka.Počet zobrazení: 249


Aktuality

Projektový deň v 4. A

26. 05. 2024 - Projektové dni sme si v našej škole odsúhlasili z viacerých dôvodov. Asi tým najdôležitejším pre nás  a pre našich ži...  >> čítaj viac

Projektový deň v 1. A

26. 05. 2024 - Opäť sme sa venovali netradičnému vzdelávaniu na danú tému „ Odpad okolo nás“. Začali sme rozprávk...  >> čítaj viac

Aktualizačné vzdelávanie

23. 05. 2024 - AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIEV zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagog...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 4. A

Projektový deň v 1. A

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7