Aktualita: Výberové konanie - sociálny pedagóg

Dátum zverejnenia: 13. 06. 2024
Popis:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto  sociálny pedagóg  -  0,5 úväzok


v Základnej škole, Muránska Dlhá Lúka 321
s predpokladaným nástupom dňa 01.09.2024


1.Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


2.Iné kritériá a požiadavky:

a) bezúhonnosť,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) znalosť príslušnej legislatívy,
d) ovládanie štátneho jazyka,
e) vek nad 18 rokov.

3.Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná prihláška do výberového konania,
b) profesijný životopis,
c) overené kópie dokladov o vzdelaní,
d) čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov,
f) v prípade úspešnosti vo VK - lekárske potvrdenie o fyzickej a psychickej spôsobilosti na výkon povolania.

Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie emailom alebo telefonicky.
O výsledku výberového konania uchádzačov oboznámime v deň absolvovania výberového konania.
Žiadosti zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Dátum a miesto podania prihlášky:
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 17.06.2024 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom   ,,VÝBEROVÉ KONANIE - Sociálny pedagóg v  ZŠ,, na adresu: Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka.

 

Výberové konanie  s kandidátmi, ktorí splnili kritéria  sa uskutoční dňa  21.06.2024  o 10.00 hod. na  obecnom úrade v Muránskej Dlhej Lúke.

 Počet zobrazení: 164


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7